Somos Colmena se IOM X ki fè li. Òganizasyon Entènasyonal pou Migrasyon vini ak Somos Colmena a pou l mete an pratik kominikasyon pou metodoloji devlopman (C4D). Li fè gwo jefò pou li ankouraje moun yo jwenn bon jan enfòmasyon sou migrasyon regilye, ak risk sou migrasyon iregilye. Nan lane 2020 an, yo te adapte pwosesis C4D a nan rejyon an pou fè pwomosyon pou chanjman konpòtman, pandan y ap konsidere enpak COVID–19 la sou bezwen moun ki sible yo ak kontèks kominote a.

Somos Colmena se yon pati nan pwojè global IOM X epi li egzekite nan kad Pwogram Rejyonal sou Migrasyon ki finanse pa Biwo Popilasyon, Refijye ak Migrasyon (PRM) ki nan Depatman Deta Ameriken an. Pou plis enfòmasyon antre isit la.

Kèk nan rezilta yo

Nou te travay ak plis pase 100 patnè lokal nan rejyon an. Men kèk rezilta nou jwenn pou peryòd 2018–2021 la:

Nou rive atenn plis pase 18000 moun fas a fas

Plis pase 177000 itilizatè gen aksè ak pòtay entènèt nou an

Plis pase 82 milyon reyaksyon sou medya sosyal yo

Plis pase 380 kouvèti medyatik sou radyo ak televizyon

980 moun te resevwa fòmasyon

23 evènman ki te lanse

Nuestras campañas

México y América Central 2021

Costa Rica 2021

Haití 2021

México 2020

Costa Rica 2020

Guatemala 2019

Honduras 2019

El Salvador 2019

Nicaragua 2019

México 2019

Logo Programa Mesoamerica