Conoce la verdad. Habla con la verdad. Comparte la verdad

 • Pale Verite Teaser
  Duración
  1:02
  lè lè a rive pou kite peyi w (migre) sa yon moun kapab viv nan pwosesis la kapab trè diferan de sa yo te di a. Se poutèt sa nou envite imigran yo "pale verite " sou sa y ap viv lè se nan forè Darién yo pase lè y ap imigre.
 • Se pa tout moun ki pral di ou sa ki vrèman sou flyway la
  Duración
  2:29
  ¿Ki eksperyans moun ki te pase nan rak bwa ki rele Darién an te fè? Kapab konn istwa yo nan bon ti mamit.
 • Gen senpati ak moun ki te retounen apre migrasyon
  Duración
  2:32
  ¿Ki eksperyans moun ki te pase nan rak bwa ki rele Darién an te fè? Kapab konn istwa yo nan bon ti mamit.
 • Pale Verite
  Duración
  1:16

  lè lè a rive pou kite peyi w (migre) sa yon moun kapab viv nan pwosesis la kapab trè diferan de sa yo te di a. Se poutèt sa nou envite imigran yo "pale verite " sou sa y ap viv lè se nan forè Darién yo pase lè y ap imigre.

 • "Forè a pa fèt pou moun"
  Duración
  0:25

  Nenpòt moun ta panse ke pou li, forè a ta dwe jis yon ti pwomnad, men li di nou se pa sa ditou, forè a se pa yon kesyon de fòs, ni konpetans, li tou senpleman pa pou moun. Gen danje nan lanati, anpil danje, men pi gwo danje pou kretyen vivan se nan rak bwa yo sa chita. Sa fè l mal paske okenn moun pat avèti li de sa.

 • Yon fanm separe ak pitit gason l ki gen 10 lane
  Duración
  1:16

  Li se yon fanm ki gen 41 lane ki travèse forè a ak mari li ak 2 pitit li yo, youn ki gen 10 lane ak lòt lan ki gen 8 lane. Wout la te vin prèske enposib pou li, yon vwayaj ki gen anpil doulè epi dyabèt la menm t ap vin met abse sou klou. Nan mitan doulè ak dezespwa, Marie te fè pitit gason li pran devan pou al mande èd, men li pa t janm pran nouvèl li aprè sa.

 • Yon koup akouche nan forè a
  Duración
  0:25

  Li yon nonm ki gen 25 lane ap rakonte eksperyans li ki t ap travèse forè a ak madanm li tou ansent. Yo te viv tout kalte tray ki kapab genyen yo te kontre moun ke vòlè te dechèpiye epi touye yo. Yo te prepare yo pou vwayaj la jan yo te kapab, men pa gen anyen ki te prepare yo ak danje ke yo ta pral sibi nan forè a. Yo te wè anpil videyo ki pale de forè a, men okenn ladan yo pa t montre vrè verite a.

 • Vwayaj la difisil anpil. Se lavi miyò w ap chèche, men chache lavi fini pa detwi lavi. Sa di anpil.
 • Mwen te wè videyo yo, se vre, men forè a trè diferan de sa mwen te wè nan videyo yo. Videyo yo pa reyèl. Videyo yo pa montre forè a jan li ye a tout bon vre.
 • Mwen pat panse ke sa t ap difisil. Mwen te panse wout la t ap fasil paske moun yo gen lontan depi y ap vwayaje. Mwen te panse wout la t ap fasil, men se lè m rive mwen reyalize li pat fasil vre.
 • Se konsa sa ye nan forè a: ou mache an gwoup epi ou rankontre lòt moun sou wout la, men pèsonn pa pral rete bò kote ou ni pèsonn pa pral ret tann ou nonplis.

Poukisa pou Pale Verite?

Ilustración

Darién se yon forè ki sou preske 446,000 kawo tè e ki pa gen mwayen kominikasyon, forè sa a vin tounen pasaj pou moun san papye ki soti nan sid Lamerik la ki pral Etazini. Se youn nan wout ki gen plis danje nan mond lan pa sèlman paske li se yon forè twopikal-ak gwo rivyè ak bèt sovaj-men paske se la gwoup kriminèl òganize yo opere, se sa ki ogmante risk pou vwayaje sou wout sa yo.

Aspè lojistik wout la, sa vle di, pa kibò w ap rantre, depans, jou pou pase nan forè a, elatriye, se moun ki te vwayaje nan forè a deja ki bay enfòmasyon sa yo, men pa pale sou risk yo fè fas ak yo a lè yo ap pran wout sa a. Se poutèt sa "Pale Verite" ap chache ankouraje Ayisyen pran desizyon ki chita sou bon enfòmasyon sou wout pou yo swiv, enfòmasyon sa yo soti nan vrè istwa moun ki te imigre atravè Darién yo konnen byen pwòp.

Pandan 4 lane ki sot pase la yo gen plis pase 46,500 imigran ki te travèse fwontyè peyi Kolonbi. Pifò ladan yo se Ayisyen yo ye, byenke gen lòt moun tou ki soti Kiba, Lazi ak Lafrik ki pase la tou. Pou kantite moun ki disparèt nan forè a pandan y ap fè tantativ pou yo rive nan nò, yo pa kapab konte yo.

 

Migrantinfo

 

Kijan mwen ka an règ epi san danje nan yon peyi tankou...

Chili ak Brezil

Peyi tankou Chili ak Brezil ofri popilasyon ayisyèn nan viza imanitè oswa reyinifikasyon fanmi pou yo ka rete legalman. Pi ba a ou pral jwenn bonjan enfòmasyon:

 • Asire ou ke ou kòmanse pwosesis la nan sant ki la pou sa. Si ou vle ale Chili, men kibò ou dwe mande viza a nan Sant Aplikasyon pou viza Chili-CAVC. Pandan ke si ou vle ale Brezil, ou dwe fè aranjman pou yon randevou nan Sant Aplikasyoin pou viza Brezil-BVAC. Ou pa kapab ale sou randevou yon lòt moun, ni lòt moun nan pa kapab ale sou randevou pa ou a.
 • Ou pa peye anyen pou pran yon randevou viza sou paj IOM!
 • IOM pa gen demachè ni patnè ekstèn pou fè aranjman pou randevou.
 • Pa gen okenn sèvis eksprès oswa randevou an ijans pou viza yo.

Bolivi

Lè ou gen yon viza Chili oswa Brezil, ou ka antre avè l Bolivi san pwoblèm. Evite viktim krim tankou vòl oswa trafik moun!

Perou

Pou sa ki gen pou wè ak migrasyon, gen anpil enfòmasyon kap sikile, men tout sa ou jwenn kòm enfòmasyon yo pa la verite. Isit la nou klarifye kèk kwayans migran kap tranzite atravè Amerik di Sid la:

 • Se yon mit ke si ou vwayaje ak fanmi ou, yo pap rapatriye w. Reyalite a sè ke moun ki retounen nan dènye mwa yo se fanm, timoun ak adolesan ki gen tout laj.
 • Se yon mit ke Perou akòde pèmi espesyal ak migran ki an transit yo. Reyalite a sè ke popilasyon ayisyèn nan bezwen yon viza pou antre nan peyi Perou.
 • Se yon mit pou w kwè ke yon moun ka garanti w yon itinerè iregilye san danje. Tout pakou migratwa iregilye yo gen anpil danje nan yo.
 • Detwonpe w! Se yon mit pou yo di ke nan Madre de Dios gen abri oswa lòt refij pou migran yo.
 • Okontrè, genyen òganizasyon èd imanitè yo ki ka ba w bon jan enfòmasyon, oryantasyon ak atansyon.

Men kèk lòt enfòmasyon ki ka enterese w:

 • Nan peyi Perou, aksè a swen sante an ijans se yon dwa.
 • Nenpòt moun ki teste pozitif pou Covid–19 la, fanm ansent, timoun ki poko gen 5 lane, kapab jwenn aksè nan sistèm sante konplè Perouvyen an (SIS Tanporè), menm si yo nan yon sitiyasyon migratwa iregilye.
 • Ou gen dwa denonse nenpòt vyolasyon dwa w (kèlkeswa estate migratwa w).

Yo ka ofri w tou pou prete w lajan pou demenajman oswa dokiman vwayaj yo.

Nou gen bon jan enfòmasyon pou ou!

Liy dirèk

Si w konnen oswa sispèk nenpòt nan ka sa yo, ou ka rele:

Liy sa yo gratis epi yo louvri 24 sou 24 chak jou.

Sonje! Kèlkeswa nasyonalite w oswa ki dokiman ou genyen, ou ka rele liy sa yo.

 • Liy 100: ka vyolans sou fanm.
 • Liy 1818: Ka trafik moun.
 • Liy 1810: Ka vyolans sou timoun ak adolesan oswa sitiyasyon abandon.

Panama

Panama gen yon kategori viza espesyal pou ayisyen ki an tranzit kapab antre regilyèman. Gen plis enfòmasyon isit la.

Peyi a ofri tou yon viza pou yon ti bout tan pou asistans imanitè entènasyonal. Kondisyon yo disponib isit la.

Meksik

Meksik ofri viza imanitè a:

 • Viktim dezas natirèl.
 • Viktim vyolans, kote lavi oswa entegrite fizik ou an danje.
 • Moun ki antre pou asiste yon manm fanmi paske eta sante li grav.
 • Pwosedi a gratis epi ou ka fè sa sou entènèt! Pou plis enfòmasyon klike isit la.

A campaign by IOM Panama and IOM Haiti